OBCHODNÉ PODMIENKY

LORIME GARDEN s.r.o.

865 Váhovce 925 62
IČO: 52 384 578
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 46395/T
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.lorimegarden.sk/obchod/.

Článok I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky prehlasuje a potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať.

Článok II OBJEDNANIE TOVARU

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať tovar bez vád a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Európskej únie. Podmienkou pre nadobudnutie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

 1. V prípade ak kupujúci disponuje príslušným zľavovým kupónom a mieni si ho uplatniť je nutné tak urobiť jeho zadaním pri objednávke v políčku pre neho určenom, a to pred odoslaním samotnej objednávky. Na neskoršie uplatnenie zľavy sa nebude prihliadať.

Článok III PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci.

 1. Kupujúci je povinný:

 • zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu,

 • prevziať objednaný tovar,

 • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní. 

 1. Predávajúci je povinný:

 • dodať kupujúcemu objednaný tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

 • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok III POTVRDENIE A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 1. Predávajúci potvrdí objednávku najneskôr do 24 hodín od jej prijatia kupujúcemu prostredníctvom e-mailu. Rovnakým spôsobom bude predávajúci informovať kupujúceho o expedícii objednaného tovaru.

 1. Kupujúci je oprávnený svoju objednávku do 24 hodín od jej odoslania zrušiť telefonicky, alebo e-mailom bez udania dôvodov. Pri rušení objednávky je potrebné uviesť meno a priezvisko kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

 1. Ak sa tovar predáva za cenu nižšiu, ako 10% z pôvodnej ceny, alebo ak je tovar predávaný za 0-50 centov, má predávajúci právo na zrušenie objednávky.

 1. Predávajúci je oprávnený si uplatniť voči kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR (slovom desať euro) v prípade, že kupujúci vytvoril objednávku a tovar si od dopravcu neprevzal, a tovar bola vrátený späť predávajúcemu, čím došlo zo strany kupujúceho k porušeniu povinnosti uvedenej v bodu 2 článku III. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu aj sankciu za nenaplnenia kúpnej zmluvy.

Článok IV DORUČENIE

 1. Predávajúci sa snaží expedovať zásielky – objednaný tovar čo možno v najkratšom čase, v prípade, že je tovar skladom, tak v nasledujúci deň po potvrdení objednávky.

 1. Pre doručenie tovaru je možné zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov:

 • Kuriérska služba

Doručenie zásielky do 1-3 pracovných dní od expedície priamo na uvedenú adresu dodania do rúk kupujúceho. Poplatok za doručenie kuriérskou službou v rámci Slovenskej republiky je pri nákupe nižšom ako 50,- EUR vo výške 3,99 EUR, v prípade nákupu v sume vyššej ako 50,- EUR je doprava kuriérom poskytovaná zadarmo.

 • Slovenská pošta 

V rámci Slovenskej republiky zabezpečuje predávajúci doručenie balíka do 2-4 pracovných dní odo dňa expedície priamo na uvedenú adresu dodania – v prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese, bude tento informovaný oznámením pošty, že balík bude 7 dní uložený na vyzdvihnutie na najbližšej pošte. Poplatok za poštovné a balné zásielky prepravovanej Slovenskou poštou je pri nákupe nižšom ako 50,- EUR vo výške 2,49 EUR, pri nákupe v sume vyššej ako 50,- EUR je doprava prostredníctvom pošty poskytovaná zadarmo.

 • Vyzdvihnutie zásielky osobne na vybranom výdajnom mieste Zásielkovňa.sk

Poplatok za doručenie zásielky na vybrané odberné miesto prostredníctvom Zásielkovňa.sk, ktoré trvá štandardne do 3-4 dní je pri nákupe nižšom ako 40,- EUR vo výške 1,99 EUR, pri nákupe v sume vyššej ako 40,- EUR je doručenie zásielky na vybrané odberné miesto prostredníctvom Zásielkovňa.sk poskytované zadarmo.

 1. Vyššie uvedená doba trvania doručenia zásielky po jej expedovaní od predávajúceho je doba predpokladaná a predávajúci negarantuje skutočnú dobu trvania doručenia zásielky po jej odoslaní od predávajúceho, nakoľko zásielky sú doručované prepravnými spoločnosťami tak ako je uvedené vyššie.

 1. V prípade, ak sa kupujúcemu, resp. preberajúcej osobe javí, že váha balíka – zásielky nezodpovedá tomu čo je uvedené na jeho obale, je v osobnom záujme kupujúceho – preberajúceho požadovať okamžité prevážanie balíka. Ak po prevážení nesúhlasí váha s váhou uvedenú na poštovom doklade je potrebné podať reklamáciu u dopravcu. V tomto prípade predávajúci nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Článok V PLATBA ZA TOVAR

 1. Úhradu za tovar je možné realizovať jedným z nasledovných spôsobov:

 • dobierka (úhradu kúpnej ceny spolu s poplatkom za dobierku vo výške 0,50 EUR vykoná kupujúci pri prevzatí tovaru)

 • bankovým prevodom 

 • cez Paypal účet

 • platobnou kartou. 

 1. Citlivé vstupné údaje, ktoré kupujúci zadáva do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán.

 1. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných  údajov a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre potrebu predávajúceho a nebudú poskytnuté iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb.

Článok VI Ochrana osobných údajov

 1. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré predávajúcemu (ako správcovi osobných údajov) poskytol počas zadávania objednávky. Kupujúci má právo svoj súhlas kedykoľvek v budúcnosti odvolať.

Článok VII. ZÁRUKA VRÁTENIA PEŇAZÍ 

7.1 Reklamácia a výmena tovaru

 1. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;

 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu;

 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 1. Pokiaľ bude tovar vrátený použitý alebo nejakým spôsobom poškodený, kupujúci automaticky stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní (a tým aj na vrátenie peňazí).

 1. Vrátenie peňazí za tovar vrátený do 14 dní je možné iba bankovým prevodom. Zo zákona má kupujúci 2 roky nárok na reklamáciu tovaru, u ktorého sa prejavia vady (NIE vady vzniknuté užívaním veci či bežné opotrebenie), a to postupom uvedeným nižšie.

7.2 Reklamačný poriadok

 1. Reklamáciu vady tovaru je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objavila. Prípadné pokračovanie v užívaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktorý môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

 1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

 1. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

 1. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru.

 1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, kupujúci má právo túto vadu reklamovať.

 1. Chybou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného, alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie, alebo nevhodného konštrukčného riešenia.

 1. Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej, alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

 1. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Kupujúci je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Spoločnosť LORIME GARDEN s.r.o. prevádzkujúca e-shop www.lorimegarden.sk/obchod/ je oprávnená odmietnuť prevziať k reklamácii tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 91/1984 Zb. o opatrenia proti prenosným chorobám).

 1. Reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník predávajúceho môže v odôvodnených prípadoch s kupujúcim dohodnúť dlhšiu lehotu.

 1. Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o kúpe tovaru (faktúra) na adresu: LORIME GARDEN s.r.o., 865 Váhovce 925 62.

7.3 Výmena tovaru

 1. V prípade potreby a ak je to možné, aj s ohľadom na konkrétny tovar, predávajúci nepoužitý a nepoškodený tovar vymení kupujúcemu za iný druh. Možnosť výmeny tovaru je kupujúcemu odporúčané si vopred overiť, najmä ak ide o spotrebný tovar.

 1. Tovar je potrebné zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na adresu: LORIME GARDEN s.r.o., 865 Váhovce 925 62. Náklady spojené s výmenou tovaru znáša kupujúci. Výmenu je možné po predchádzajúcej dohode uskutočniť aj osobne vo Váhovciach.

 1. Pri výmene tovaru priloží kupujúci k objednávke aj tento formulár a uvedie nový požadovaný tovar.

7.4 Nesúlad kúpnej zmluvy a objednávky

 1. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s objednávkou (kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na bezplatné dodanie objednaného tovaru. Má najmä právo požadovať:

 • výmenu veci alebo opravu

 • primeranú zľavu z ceny

 • odstúpenie od zmluvy.

Článok VIII DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

 1. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi autorské a priemyselné práva, sú tieto stránky a všetky materiály, ochranné známky, kresby, modely, logá, grafika, atď. uvedené na týchto stránkach, výhradným vlastníctvom spoločnosti LORIME GARDEN s.r.o.

 1. Kopírovanie, alebo používanie týchto prvkov je povolené výhradne na súkromné účely. Každá reprodukcia, alebo použitie kópií na iné účely je výslovne zakázaná.

Článok IX ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho.

 1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma:

 • všetky ustanovenia obchodných podmienok predávajúceho v znení platnom v deň odoslania objednávky,

 • platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného uvedeného v katalógu internetového obchodu,

ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 1. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Kontakt

0918 800 551
lorimegarden@gmail.com

LORIME GARDEN s.r.o.
Váhovce 865
925 62 Váhovce

© 2021 LORIME GARDEN- All Rights Reserved, created by Dusan Misjak with coffee